NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg10 02 2017 - 08:23 SA

NBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBC của CTCP Than Núi Béo - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/10/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà sinh hoạt Văn hóa – Thể thao công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)
          - Nội dung họp: + Thông qua việc cổ đông TKV không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu “NBC” khi TKV tăng tỷ lệ sở hữu của TKV lên 65% vốn điều lệ của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now