MAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 28 2017 - 05:24 CH

MAC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải bắt đầu từ ngày 25/10/2017 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now