CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg9 27 2017 - 03:32 CH

CBS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CBS của CTCP Mía đường Cao Bằng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/10/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng – Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận;
+ Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now