DXL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần 3, trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 20 2017 - 02:53 CH

DXL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần 3, trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DXL của CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần 3
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 10, tháng 11 năm 2017, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường nhà hàng Hoa Sim – Khách sạn Hoa Sim, số 1A đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm trước nhiệm kỳ Thành viên hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;
+ Bầu thành viên Hội động quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,59%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 159 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/11/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tiền tại Phòng tài chính kế toán Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn, số 01A Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (trong các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 7) bắt đầu từ ngày 01/11/2017 xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now