S33: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 04:35 CH

S33: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S33 của CTCP Mía đường 333 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
          - Thời gian họp: Ngày 03/11/2017
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Mía Đường 333 - Thị trấn EaKnốp, Huyện EaKar, Tỉnh ĐakLak.
          - Nội dung họp: +Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tài chính từ ngày 01/07/2017 kết thúc ngày 30/06/2018;
+Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017;
+Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2017;
          - Nội dung họp: +Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018;
+Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;
+Các vấn đề khác.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now