DBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 02:32 CH

DBH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBH của CTCP Đường bộ Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 140 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 23/10/2017. Người đến nhận cổ tức phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước (Trường hợp cổ đông không đến nhận trực tiếp cổ tức phải có Giấy ủy quyền theo đúng mẫu của Pháp luật hiện hành).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now