ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Share this on: Hanoi, Thg9 19 2017 - 08:56 SA

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/10/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 16/10/2017 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ 1387 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now