HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2017

Share this on: Hanoi, Thg7 24 2017 - 10:24 SA

HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2017Tài liệu đính kèm
  000000006854794_bao_cao_tai_chinh_quy_2.2017_signed.pdf
  000000006854802_giai_trinh_chenh_lech_LNST_quy_2.2017_signed.pdf


« Go Back

 Sự kiện

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now