ALV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Share this on: Hanoi, Thg7 18 2017 - 03:56 CH

ALV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ALV của CTCP Khoáng sản Vinas A Lưới như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/07/2017

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 08/2017

          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

          - Nội dung họp: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now