L12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Share this on: Hanoi, Thg7 14 2017 - 02:34 CH

L12: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu L12 của CTCP Licogi 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/07/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/07/2017
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2016:
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/08/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán Công ty, địa chỉ tầng 18, số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nộivào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/08/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:0,4220414 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,4220414 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng
          - Phương án làm tròn : Làm tròn xuống đến hàng đơn vị để xác định số cổ phiếu được quyền mua.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không chào bán hết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đối tượng mua phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu để đợt phát hành thành công ở mức tối đa.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đối tượng mua số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết được công bố trên website của công ty trong thời hạn 24h để các cổ đông nắm được. Cổ phiếu phân phối lại cho các đối tượng khác do cổ đông từ chối quyền mua bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 60/2015/NĐ-CP.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được quyền mua 100x42,20414% = 42,20414 cổ phiếu, theo nguyên tắc làm tròn xuống số cổ phần mà cổ đông A được quyền mua là 42 cổ phiếu.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: CTCP Licogi 12
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP cổ phần Quân đội – CN Hoàng Quốc Việt
               + Số tài khoản: 0561100065004
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 01/08/2017
               + Thời gian kết thúc: 28/08/2017
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 01/08/2017
               + Thời gian kết thúc: 31/08/2017
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính kế toán – CTCP Licogi 12 - Tầng 18, Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.


« Go Back

TRY FiinPro Platform FREE FOR 14 DAYS!

Get Free Trial Now